HMS-rådgivning


Spilleregler2
HMS-systemer og intern kontroll

Vi kan bistå din bedrift med oppbygging og revisjon av HMS-system, kartleggingsrutiner, risikovurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner, slik at bedriftens aktiviteter er i samsvar med krav i helse-, miljø, og sikkerhetslovgivningen. 
Vi hjelper deg å oppbygge rutiner som forebygger sykefravær og arbeidsrelaterte skader.

Risikokartlegging og vernerunder

Systematisk kartlegging av risiko kan forebygge ulykker. Vi hjelper din bedrift i gang  og legger stor vekt på å involvere ansatte på alle nivåer i bedriften. 
Vi deltar på vernerunder og representerer din bedrift på møter med arbeidstilsynet.

Beredskap

Beredskap ved alvorlige hendelser i virksomheten er viktig. Vi hjelper raskt etter ulykken for å gi starthjelp og tidlig avklaring for å hindre utvikling av senskader. 
Sør-Troms HMS-tjeneste er en naturlig del av bedriftens beredskapsplaner.

Avhengighet

Vi bistår din bedrift i rusforebyggende arbeid og individuell oppfølging av medarbeidere med rusproblemer (eks. avhengighet av alkohol, narkotiske stoffer eller spill) ved hjelp av AKANs modell.
Vi er rådgivere innen interne prosedyrer, ruspolitikk, støtteordninger, opplæring og oppfølging.

Har du bruk for HMS-rådgivning kontakt oss på tlf. 77 01 86 80 eller e-post